Мэдээ мэдээлэл

Хичээл №5

Хичээл №5 ... 2.1.30. Үйлдвэрлэлийн ажлын байрны агаарт байх хортой бодисын хэмжээ нь тогтоогдсон хамгийн их зөвшөөрөгдөх хэмжээний агуулалтаас хэтрэхгүй байх ёстой. (хавсралт-3) 2.1.31...