ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ