ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

2023 оны мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах Эрх бүхий албан тушаалтан /ЭБАТ/-уудад зориулсан сургалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр  Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулалаа.