Хөдөлмөр хамгааллын III шатны үзлэг зохион байгууллаа.

Байгууллагын хэмжээнд бүх хэсэг нэгжүүдийн ХАБЭА-н  чиглэлээр хийгдэж байгаа ажилд хяналт шалгалт хийн, зөв дадал зуршил эзэмшүүлэх хөдөлмөр хамгааллын  III шатны үзлэг төлөвлөгөөт удирдамжийн дагуу удирдлага, ҮЭХ, ХАБЭА-н зөвлөлтэй  хамтран  02 дугаар сарын 26-оос 28-ны хооронд зохион байгуулж, үзлэгээр илэрсэн зөрчил арилгуулах тухай албан шаардлагыг бүх хэлтэс, хэсгийн дарга, инженер, механикуудад өгч ажиллаа.