Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022-01-26-ны өдрийн хурлын шийдвэр