ТАТВАРЫН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Татварын алба бүрэн цахимжсан, нөгөө талаас цар тахалтай холбоотойгоор иргэд ХХОАТатварын тайлангаа 100% цахимаар өгөхтэй холбоотойгоор Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх, цахимаар тайлангаа яаж шивэх, бүрдүүлэх материалын жагсаалтад юу юу байх хэрэгтэй талаар Бичил татварын тасгийн дарга ТУАБайцаагч Тунгалагтамираар ахлуулсан байцаагчид 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр сургалт зохион байгуулж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө. Сургалтад нийт 6 ажилтан хамрагдлаа.