Сургалт зохион байгууллаа

Ашиглалтын ажилтнуудад “Барим бичиг түүний бүрдэл, хөтлөх заавар ашиглалт”-ын талаар сургалтыг зохион байгууллаа.