Сургалт зохион байгууллаа.

Дулааны шугам хоолойн слесарь, гагнуурчид, бохирын слесариудын сантехникийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, шинэ ур чадвар эзэмшүүлэх 24 цагийн сургалтыг Дархан-Уул аймаг дахь ХНХЯ-ны дэргэдэх МСҮТ-тэй хамтран зохион байгуулж байна.