Сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Инженер техникийн ажилчдад ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал таниулах, дадлагажуулах мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх сургалт зохион байгуулагдаж байна.