СУМЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛИЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Гамшгийн эрсдлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсэг, хуулийн этгээд, томилгоот бүрэлдэхүүний гамшигтай тэмцэх чадавхийг дээшлүүлэх, харилцан хамтын ажиллагааг жигдрүүлэх, сумын хүч хэрэгслэлийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулилтанд аваари техникийн бүлэг  хамрагдлаа