НИЙТ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙГ ХАЛААЛТААР ХАНГАЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

2022-2023 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд их засвар,  хөрөнгө оруулалтаар нийт 120.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 багц ажил хийхээр  төлөвлөж 100% хэрэгжилтийг ханган төвийн дулаан шугамд холбогдсон айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дулаанаар хангаж эхэллээ.