КОМПАНИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Дулаан Шарын гол ТӨХК  нийт 1228 хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр ханган ажилладаг. Үүнээс 92.92 хувийг айл өрх, 0.81 хувийг төсөвт байгууллага, 6.19 хувийг аж, ахуй нэгж байгууллага, 0.08 хувийг Шарын гол ХК эзэлдэг. Жилдээ 39200 Гкал дулаан үйлдвэрлэдэгээс 18 хувийг төсөвт байгууллага, 9 хувийг аж ахуй нэгж байгууллага, 36 хувийг айл өрх, 37 хувийг Шарын гол ХК хэрэглэж байна. Дулааны эрчим хүчнээс жилд      2 тэрбум 986 сая төгрөгийн борлуулалтын бичилт хийж 33 хувийг төсөвт байгууллага, 12 хувийг аж ахуй нэгж байгууллага, 11 хувийг айл өрх, 44 хувийг Шарын гол ХК эзэлдэг.

Манай компани нь  1 Гкал  дулааны эрчим хүчийг 81 243.1 төгрөгийн өртөгөөр  үйлдвэрлэдэг ба  хэрэглэгчдэд дундажаар 63 128.66 төгрөгөөр худалдан борлуулж, 1 Гкал тутамд 18 114.44 төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж байна. Жилд  424.9 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилладаг бөгөөд алдагдлын  ихэнх буюу 68  хувийг айл өрхийн хэрэглээ эзэлж байна.

Үзүүлэлт

Нийт Төсөвт байгууллага ААНБ Айл өрх

Шарын гол ХК

Хэрэглэгчийн эзлэх хувь

100% 0.81% 6.19% 92.92% 0.08%
Дулаан эрчим хүч хэрэглэгчийн эзлэх хувь

100%

18%

9% 36%

37%

Хэрэглэгчийн борлуулалтын эзлэх хувь 100% 33% 12% 11%

44%

1 Гкал дулаан үйлдвэрлэхэд

Өөрийн өртөг /төг/ 81 243.1        
Борлуулж буй үнэ /төг/          63 128.66        
Алдагдал /төг/

-18 114.44