КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ЭРСДЭЛТЭЙ ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА