ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу компанид мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой хууль тогтоомжийн талаарх сургалтыг 4-р сарын 22-оос 04-р сарын 24-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 77 ажилтан хамрагдаж мэдлэг бататгах шалгалт өгсөн.