Байцаагч нарын хариуцсан байр болон утасны жагсаалт