ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОРООНЫ ДАРГЫН ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬ