ШИЛЭН ДАНСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД БАЙРШУУЛАХ МЭДЭЭЛЛИЙН АГУУЛГА СТАНДАРТ ЗӨРЧИГДСӨН БАЙДАЛД ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН