Хичээл

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ДАРАЛТАТ САВЫГ ТӨХӨӨРӨМЖЛӨХ, АЮУЛГҮЙ АШИГЛАХ ДҮРМИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА 2019 оны 1-р сарын 11-ний өдөр                                                                                      ...

Хичээл №5

Хичээл №5 ... 2.1.30. Үйлдвэрлэлийн ажлын байрны агаарт байх хортой бодисын хэмжээ нь тогтоогдсон хамгийн их зөвшөөрөгдөх хэмжээний агуулалтаас хэтрэхгүй байх ёстой. (хавсралт-3) 2.1.31...

ХИЧЭЭЛ №4

Үргэлжлэл .... 2.1.17. Агааржуулалт, агаарын чийгшилт ба агаараар халаах систем нь эрүүл ахуйн нормын шаардлагын дагуу зохих агаарын солилцоог хангаж «Үйлдвэрийн барилгын салхивч агааржуулалтын сис...

Хичээл №3

ХОЁР ДУГААР БҮЛЭГ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ДҮРЭМ 2.1. ҮЙЛДВЭРИЙН ДЭВСГЭР ГАЗАР, БАРИЛГА БАЙШИН, АЖЛЫН БАЙР   2.1.1. Үйлдвэр бүр өөрийн дэвсгэрт ажлын байрандаа явах аюулгүй маршрут ба...

Хичээл №2

1.2. АЖИЛЛАГСДАД ТАВИХ ШААРДЛАГА 1.2..11 Дулаан-механикийн тоноглолд үйлчилгээ хийдэг хүмүүс нь анх ажилд орохдоо эмнэлгийн урьдчилсан үзлэгт орох ба эрчим хүчний үйлдвэрийн ажиллагсад эмнэлгийн ээлж...

Цахим хичээл №1

"Цахилгаан станц, дулааны шугам сүлжээний дулаан механикийн тоноглолын ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-2009 он НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ   1.1  ДҮРМИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ, МӨРДӨ...