Мэдээ мэдээлэл

АВЛИГТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (ХАСХОМ)-ийг шинэчлэн гаргуулах ажлыг 2022.01.01-ээс 2022.02.15-ны дотор зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаатай холбоотойгоор  Улсын хэмж...