ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНООС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 4/232 тоот “Сургалтад оролцох тухай” албан бичгийн дагуу дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн менежментийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор гүйцэтгэх удиддлагуудад зориулан байгууллагын удирдлага, менежментийн чиглэлээр 3 дугаар сарын 1-ний өдөр зохион байгуулсан  онлайн сургалтад компанийн 4 удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнууд хамрагдлаа.