Шарын гол сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф батлах тухай