ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ЖАГСААЛТ

Хууль тогтоомжийн нэр Линк
1 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/531?lawid=531
2 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/294?lawid=294
3 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/551?lawid=551
4 Эрүүл ахуйн тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/11635?lawid=11635
5 Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай https://www.legalinfo.mn/law/details/463?lawid=463