ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХЭЭ ХЯЗГААРЛУУЛСАН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛ