Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдав

“Дулаан шарын гол” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ээлжит хурал 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр Эрчим хүчний яамны  хурлын танхимд хуралдав. Хурал 100 хувийн ирцтэй, доорхи 7 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Үүнд:

  1. Хуралдаан даргалагчийг сонгох тухай
  2. ТУЗ-ийн даргыг сонгох тухай
  3. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай
  4. Компанийн 2019 оны эхний хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллогын дүн үндсэн хөрөнгө актлаж, данснаас хасах тухай
  5. ИЗ, ХО, ТЗБАХ-ний хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө болон өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн тухай
  6. Компанийн 2019 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшний эхний хагас жилийн байдлаарх биелэлт, санхүүгийн тайлан тэнцлийн дүнгийн тухай
  7. Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай