Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдлаа

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал 2023 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр цахимаар зохион байгуулалаа.

Ээлжит хурлаар

  • Компанийн үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийн жилийн эцсийн тооллогийн дүн танилцуулах, үндсэн хөрөнгө актлах санал, элэгдэл нь дууссан хөрөнгийг дахин үнэлэх тухай
  • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт, үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх
  • Компанийн дотоод хяналтын нэгийн 2022 оны ажлын тайланг таницуулах тухай
  • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшуулалын хороо, нэр дэвшүүлэх хорооны  2022 оны ажлын тайлангийн тухай

асуудлуудаар хэлэлцлээ.