ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

  • Дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэх -2019.01.08-аас 5 жил
  • Дулааны эрчим хүч түгээх – 2019.01.08-аас 5 жил
  • Дулааны эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах 2019.01.08-аас 5 жил
  • Цэвэр ус олборлох, түгээх – 2021.12.17 -оос 3 жил
  • Бохир ус татан зайлуулах – 2021.12.17 -оос 3 жил
  • Усны тоолуур суурилуулах, засварлах – 2018.07.04-өөс 5 жил
  • 0,7-16,0 кгс/см даралттай зуухны угсралт, засвар түүгий туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ хийх – 2021.12.31-ээс 5 жил
  • 0,7-16,0 кгс/см даралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ – 2021.12.31-ээс 5 жил