ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Тариф батлах тухай” 133 дугаар тогтоолыг захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хянана үзээд захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 6150 дугаарт бүртгэгдсэн.