НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ

2020 оны 01-р сарын 18-ны өдрүүдэд нийт ажилтнуудын дунд “Байгууллагын соёл, хандлагын хүч, ажлын амжилтыг дээшлүүлэх, гэр бүлийн тогтвортой харилцаа”-ны боловсрол олгох сургалтыг Монголын гэр бүл судлаачдын  мэргэжлийн холбооны тэргүүн, Гэр бүлийн радио 104,5-н “Хос Урлаг” нэвтрүүлгийн хөтлөгч, SBN  TV “Хайрын хүч” нэвтрүүлгийн хөтлөгч, нэр бүл судлаач, лектор Ж.Баясгалан явууллаа. Сургалтанд ЗУХ-ийн 9 ажилтан, СБТХ-ийн 6 ажилтан, УДАТХ-ийн 20 ажилтан, ДСХ-ийн 17 ажилтан, ТХ-ийн 6 ажилтан, ХА-ны 2 ажилтан, гэр бүлийн 5 гишүүн хамрагдаж  нийт  65 хүн  хамрагдсан. Мөн цашид ажилчдынхаа соёл хандлагыг хэрхэн дээшлүүлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө авлаа.