КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ТЭЗҮ, ЗТ, ИЗ, ТЗБАХ, ХО-ЫН АЖЛЫН ТӨВӨЛГӨӨНИЙ ТУХАЙ