КОМПАНИЙН 2020 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ