ЗАХИАЛГА ДУУДЛАГААР ХИЙХ САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ