ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 01-р сарын 10-ны өдөр УДАТХ-ын ажилтнуудын дунд баримт бичгийн тодорхойлолт, баримт бичгийн бүрдэл хэсэг, түүнийг хөтлөх заавар ашиглалтын талаар сургалтыг ХНСХМ Д.Урангуа зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 32 ажилтан хамрагдахаас 22 ажилтан хамрагдсан.