ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Диспетчерийн үндэсний төв ТӨХХК-ийн төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт 2022-05-12-ны өдөр хийгдлээ. Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт нь … дэд бүлэг … заалтаар хийгдлээ.