ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТАЛАРХАЛ

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг ханга,  сумын иргэдийн амар тайван амьдрах орчин нөхцөл бүрдүүлэхэд идэвхи зүтгэл гарган хамтран ажиласанд талархаж Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газраас ТАЛАРХАЛ-ын бичиг гардуулав.