БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙВ

2019-01-25-ны өдөр  нийт ажилчид ажлын байрны ойр орчим гадна дотор хуваарьт зам талбайн хог хаягдлыг түүж хогийн цэгт хаяв.