Бүх нийтийн цэвэрлэгээг хийв

Бүх нийтийн цэвэрлэгээгээр хуваарьт зам талбайн цас мөсийг нийт ажилтнууд цэвэрлэлээ.