БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТН САЙДЫН 2020 ОНЫ 242 ТООТ ТУШААЛЫН 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ

 “ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ХЭРЭГЛЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ”