АВЛИГТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (ХАСХОМ)-ийг шинэчлэн гаргуулах ажлыг 2022.01.01-ээс 2022.02.15-ны дотор зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаатай холбоотойгоор  Улсын хэмжээнд ХАСХОМ-ийг шинэчлэн гаргуулахтай холбоотой бэлтгэлийг хангуулах зорилгоор мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах Эрх бүхий албан тушаалтан (ЭБАТ)-уудын сургалтад  2021.12.23-ны өдөр (Пүрэв гарагт)-ийн 08:40-12:00 цагт “Zoom -ээр оролцлоо.